Trang nhà

HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG, NSW, ÚC CHÂU
 
  • Ngày thành lập: 17/6/2001
  • Danh Hiệu: Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Hoc Gia Long, NSW- Úc Châu
  • Số đăng bộ: INC9893153
  • Liên lạc: gialongnsw@gmail.com

Ban Chấp Hành 2016 – 2018:

  • Hội Trưởng: Nguyễn Tuyết Mai
  • Phó Hội Trưởng: Trần Thị Hoàng Mai
  • Tổng Thư Ký: Nguyễn Bích Ngân
  • Thủ Quỹ: Phan Thị Lệ Hiền
  • Trưởng Ban Văn Nghệ: Đăng Lan
  • Trưởng Ban Khánh Tiết: Lê Kim Loan